Algemene Voorwaarden

 

01. Algemeen.

1.1. Onder matin-co.com wordt in deze Algemene voorwaarden en elders op de site verstaan: Handelsonderneming Firma Matin, gevestigd aan de Akerstraat 84 te Heerlen.

Telefoonnummer 06-44626442, e-mailadres: info@matin-co.com

Handelsonderneming Firma Matin is ingeschreven bij de KVK onder nummer 14092978

Het bijbehorende BTW nummer is NL8199.86.112.B01

 

02. Toepassing.

2.1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij matin-co.com als leverancier van producten optreedt.

 

03. Aanbiedingen.

3.1. Alle aanbiedingen van matin-co.com zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de producten.

matin-co.com heeft het recht om in overleg met de klant in plaats van het bestelde product een soortgelijk product te leveren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

Zet en typefouten blijven te allen tijde voorbehouden.

 

04. Overeenkomst.

4.1. De koopovereenkomst tussen matin-co.com en de koper is tot stand gekomen op het moment dat de orderbevestiging op het scherm wordt getoond.

 

05. Prijzen.

5.1. Alle prijzen zijn ex BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege en verpakkings/verzendkosten.

Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

 

06. Afzetgebied.

6.1. matin-co.com levert goederen aan klanten binnen Nederland en in het Buitenland.

6.2. Het koopcontract kan zowel in het Nederlands als in Engels worden afgesloten.

 

07. Verpakkings- en verzendkosten.

7.1. Alle prijzen van de producten op deze site zijn exclusief verpakkings- en verzendkosten.

7.2. De verpakkings- en verzendkosten zijn afhankelijk van de grootte, gewicht, afleveradres en verzendwijze.

7.3. Wanneer U kiest voor het bestellen en afrekenen van de inhoud van Uw winkelwagen, worden de verpakkings-/verzendkosten duidelijk aangegeven voordat U Uw bestelling bevestigd en betaald.

 

08. Levering en levertijd.

8.1. matin-co.com verzendt de bestelde producten onmiddellijk doch uiterlijk binnen 1 werkdag na ontvangst van de betaling mits de bestelde artikelen voorradig zijn.

8.2. Voor artikelen die niet voorradig zijn, geldt een levertijd van ca. 1 week na ontvangst van de betaling.

8.3. De verzendtijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn. matin-co.com is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de levertijd.

8.4. matin-co.com verzendt de producten per post of pakketservice of verzending op enig andere wijze ter beoordeling van matin-co.com Het eigendomsrecht van de producten gaat over bij aflevering indien de producten betaald zijn.

8.5. matin-co.com is gerechtigd de levering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door matin-co.com gedragen.

8.6. Alvorens tot verzending over te gaan, kan het zijn dat U wordt benaderd via e-mail of per telefoon om de juistheid van Uw bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging in de verzending ontstaan. Vermeld tijdens de registratie een telefoonnummer waarop U overdag bereikbaar bent, zodat de vertraging tot een minimum beperkt blijft. Het kan ook een telefoonnummer zijn van Uw werk of een 06-nummer.

8.7. Wanneer U de bestelling wenst af te halen dan plaatst U de bestelling in de shop.

Zodra wij de betaling hebben mogen ontvangen en de bestelling staat gereed dan ontvangt U bericht dat het afgehaald kan worden.

Hierbij dient de automatisch ontvangen bestelbevestiging te worden overlegd.

Indien men haast heeft dient er vooraf met ons contact te worden opgenomen betreffende de mogelijkheden.

Pinnen is bij ons niet mogelijk.

 

09. Betalingswijze.

Op de site kunt U op de navolgende wijzen betalen;

9.1. Vooruitbetaling op bankrekening, vermeld hierbij Uw naam en bestelnummer.

Banknummer: ING bank 29.57.106 t.n.v Firma Matin.

IBAN: NL57 INGB 0002957106

BIC/SWIFT: INGBNL2A

9.2. iDeal

 

10. Producten.

10.1 matin-co.com test alle radiografisch bestuurbare producten visueel en op werking voordat ze verzonden worden.

10.3 Wanneer U in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen, wordt deze door matin-co.com kosteloos omgeruild voor het door U bestelde product mits de factuur aanwezig is, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking wordt retourgezonden.

Hiertoe dient U binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@matin-co.com of per telefoon 06-44626442

10.4. Indien de bovenstaande termijnen niet worden gerespecteerd door de koper, komen de rechten voor de koper te vervallen.

10.5 Indien U producten, die door matin-co.com zijn geleverd retourneert, is het verstandig te zorgen voor een verzendbewijs, zodat het mogelijk is de retourzending te traceren.

 

11. Garantie.

11.1 Op alle geleverde producten van matin-co.com gelden geen garantie tenzij aangegeven.

 

12. Klachten, onderzoeksplicht en nakoming.

12.1 Reclamering inzake het niet ontvangen van een (gedeelte van een) bestelling dient binnen 7 dagen na ontvangst van de orderbevestiging te geschieden, daar anders de juistheid van de factuur vaststaat.

12.2 Reclamering inzake van gebreken in producten dient schriftelijk of per mail en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na aflevering op het afleveradres ofwel "bij niet zichtbare gebreken" binnen 14 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.

12.3 Koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient U matin-co.com daarvan zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen zeven (7) dagen na aflevering, althans nadat de constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk of per mail gemotiveerd in kennis te stellen.

 

13. Schadevergoeding.

13.1 matin-co.com kan slechts dan aansprakelijk gehouden worden voor schade, wanneer die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel is ontstaan door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar rekening komen.

13.2 Omstandigheden die in ieder geval niet voor risico van matin-co.com komen zijn;

Ziekte, in- , uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakomen van de verplichtingen door toeleveranciers, storing in de productie, etc.

13.3 matin-co.com is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade.

13.4 Het in het vorige artikel en in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van matin-co.com ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

 

14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter.

14.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen matin-co.com en de koper is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel toekomstige overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Nederlands recht of, indien matin-co.com daarvoor kiest, de bevoegd rechter van de regio waar matin-co.com gevestigd is.

De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal.

 

15. Nederlandse taal prefereert.

15.1 De Nederlandse tekst van deze Algemene voorwaarden prefereert boven vertalingen daarvan.

 

16. Prijzen.

16.1 matin-co.com kan niet aansprakelijk worden gesteld  voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen, filmpjes en teksten.

Matin-co © 2012